Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 03 2014

wildtrance
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viamayrose mayrose

Blissful Style


Submitted by Starlights husband
Reposted fromrapnyc rapnyc viaamydora amydora
wildtrance
5716 e4f1
Reposted fromnfading nfading viacalavadesoi calavadesoi
wildtrance
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaretaliate retaliate
wildtrance
Sekret życia to wiedzieć, że sam spełniasz swoje marzenia. Gdy idziesz za głosem serca. Wierzysz w siebie. Gdy możesz robić to, co chcesz, wtedy, kiedy chcesz. Gdy pamiętasz, kim jesteś i skąd pochodzisz.
Sekret życia to żaden sekret. Przenika całe twoje życie. To radość z tego, co już jest. Właśnie tu. Właśnie teraz. Wszędzie wokół ciebie.
— Regina Brett, "Jesteś cudem"
Reposted fromfuckyou fuckyou viaimchuckbasss imchuckbasss
wildtrance
7667 4cc7 500
Reposted fromnwojski nwojski viaiblameyou iblameyou

January 03 2014

wildtrance
0156 8fec
Reposted fromflesz flesz viacharlie69 charlie69
wildtrance
4044 fe6a
Reposted fromiblameyou iblameyou viapanrafalczyk panrafalczyk

December 29 2013

wildtrance
8081 838e
Reposted frompesy pesy viacharlie69 charlie69
wildtrance


Reposted frombudas budas viacharlie69 charlie69
wildtrance
0487 49b0 500
google poeta
Reposted fromfourtheye fourtheye viapanrafalczyk panrafalczyk
wildtrance
4853 2095

December 22 2013

wildtrance
4486 b38d 500
James Dean in his apartment on West 68th Street, New York City, 1955

wildtrance
od czegoś trzeba zacząć.
wildtrance
3229 f7e0
Reposted fromwombinka wombinka vianie-zwykla nie-zwykla
wildtrance
5322 1d9d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianie-zwykla nie-zwykla

December 17 2013

9066 a718 500
Reposted fromnudes nudes viatwice twice
wildtrance
3588 e319
Reposted frommentalstate mentalstate viacharlie69 charlie69
wildtrance
Vladimir Nabokov.
Reposted fromOhWowButFuckYou OhWowButFuckYou

December 16 2013

wildtrance
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl